BALLENGEIGH ZARAH OF CHUCKLENOOK
Sex:  female
Father:  LIONHILL JOKIM OF GLENSPRUIT
Mother:  KOPARY TARACHE
Puppies:  CHUCKLENOOK CHANCELLOR OF UMVUTCHA
 
LIONHILL JOKIM OF GLENSPRUIT
No data No data
No data
No data No data
No data
KOPARY TARACHE
No data No data
No data
No data No data
No data