Pedigree ofJOCKULAR JODI


COI:25%

I
II
III
IV
V
VI
JOCK GLENAHOLM GAWULA No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
ANOUK No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
RYDGEWAY AFRICAN DAWN JOCK GLENAHOLM GAWULA No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
ANOUK No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
GLENAHOLM GALORE OF RYDGEWAY No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data