Pedigree ofN`GAI ZAMU OF GINBAS'S HEROI
II
III
IV
V
VI
THOKOZA AZIBO CHUWANJA ARIK KIMANI'S THE STANDARD IMAGE No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
JOHOKWE INDIA No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
THOKOZA MUSHANA GOMANA No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
RYDGEWAY SHUMWARI No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
DEMBA AFRICAN REDS EROS JOCKULAR RHODY No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
BASRA No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
GINGER HERO V. TJOLOTJO JOCKULAR NKOSI-YAMA-KOSI No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data
TESSA V. TJOLOTJO No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data