LULU AUS DEM SKAAPRIVIER
Sex:  female
Father:  DIMPLE VAN MAIRE HOFSTERE
Mother:  HEXE AUS DEM SKAAPREVIER
Puppies:  MAKARANGA FAMOUS CHAKA
Littermates:  NABDU AUS DEM SKAAPREVIER
 
DIMPLE VAN MAIRE HOFSTERE
No data No data
No data
No data No data
No data
HEXE AUS DEM SKAAPREVIER
No data No data
No data
No data No data
No data