KIMANI'S SHARPER IMAGE
Sex:  male
Puppies:  ASLAN'S TANISSA
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data