RHOBAN BRUTO
Sex:  male
Father:  TOMASO
Mother:  SPOGRIF DANELLA
Puppies:  ZVEZDA NOVGORODSKAYA
 
TOMASO
IRYDANY ZADOK
No data
No data
PENTRETHUNIS ZARA
No data
No data
SPOGRIF DANELLA
SPOGRIF RAMBO
No data
No data
SPOGRIF HEIDA
No data
No data